Ochrana Osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Provozovatel internetového obchodu www.blackraven.cz, uchovává a zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vaše osobní údaje, které uvedete při nákupu jsou naprosto důvěrné a v žádném případě nebudou
poskytnuty třetím stranám. Na žádost zákazníka (např. emailem, písemně apod.) budou osobní údaje z databáze vymazány
a e-shop www.blackraven.cz je nadále nebude zpracovávat.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Správce osobních údajů:
Správcem osobních údajů je www.blackraven.cz – Jan Večeřa, se sídlem Sinkulova42, Praha 4, 140 00


Zpracovatel osobních údajů:
Zpracovatelem osobních údajů je www.blackraven.cz – Jan Večeřa, se sídlem Sinkulova42, Praha 4, 140 00

1. Text souhlasu

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky
ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jako “zákon o ochraně osobních údajů”), a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabude účinnosti dne 25. 5. 2018

souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

Jaké údaje budou zpracovány:

 • Jméno a příjmení, případně obchodní firma
 • bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, kraj, stát) nebo sídlo
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu při platbě převodem
 • IP adresa

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1.

Osobní údaje, kterými jsou:

 • Jméno a příjmení, případně obchodní firma
 • bydliště (ulice, č.p./č.o., město, PSČ, kraj, stát) nebo sídlo
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • číslo bankovního účtu při platbě převodem
 • IP adresa

bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:

 • pro uzavření smlouvy a vyřízení Vaší objednávky
 • pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu
 • v případě zájmu subjektu o zřízení zákaznického účtu
 • pro vyřízení dotazu subjektu prostřednictvím e-mailu, telefonu či kontaktního formuláře
 • pro poskytunutí třetím osobám, kterými jsou:


Česká pošta s.p., IČ: 47114983 – za účelem doručení zboží

Komerční banka, a.s.., IČO: 45317054 – za účelem přijetí platby převodem

4. Doba, po kterou budou osobní pdaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat
osobní údaje po dobu 10ti let – Správce je plátcem DPH a je povinnen po dobu 10ti let uschovávat
daňové doklady a daňovou evidenci k DPH, toto od konce roku, kdy měl doklad zdanitelné plnění.5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uschovány

 • strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

6. Práva subjektů údajů, informace a přístup k osobním údajům

Jako subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům, mám právo na jejich opravu nebo výmaz,
případně omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo
požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo vznést námistku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat
osobní údaje, které se mne týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
blíže viz čl. 20 GDPR).

Má právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu
uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6. odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.
To znamená, že takové právo nemám zejména tehdypokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce 
vztahuje (zejména povinnosti vztahující se k LVTČ).

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu: info@blackraven.cz


Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci
je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obratit
se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, 
uvedeném v čl. 22. odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo 
pro statistické účely.


7. Závěrečná ústanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. §12 a § 21 zákona o ochraně
osobních údajů a svých práv podle GDPR.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu
a zpracováva je bude pouze v souladus účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu
údajů se zpracováním osobních údajů.

Kontaktní adresa

Black Raven.cz
kontaktní osoba: Jan Večeřa
Sinkulova 42
140 00, Praha 4

E-mail.: info@blackraven.cz